خط مشی و اهداف کیفیتی این واحد تولیدی :

- جلب و افزایش رضایت مشتریان و گروههای مختلف مصرف کنندگان.

- افزایش سهم فروش در بازارهای داخلی کشور.

- بهینه سازی مصرف منابع و انرژی.

- پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی.

- پیش گیری و کاهش بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار.

- لازم به ذکر است اهداف یاد شده به صورت سالانه با توجه به خواسته های ذینفعان و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات لازم انجام می گیرد.

شرکت مروارید آرد دماوند ، مدیریت ارشد پیاده سازی ، برقراری و حفظ نظامهای مدیریتی را در راس اهداف خود قرار داده و با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه و اجرای آن درجهت تولید محصول باکیفیت سالم و بهداشت شغلی خود را متعهد به تبعیت از الزامات قانونی می داند.